Swift - Tupes Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói về kiểu Tuples trong Swift 4. Định nghĩa : Được sử dụng để nhóm…