Đây là một số ví dụ về Alert Dialog mình nghĩ là hữu ích trong quá trình phát triển app Link: https://www.androidcode.ninja/android-alertdialog-example/